شرکت نفت خزر
 
انتصاب در شرکت نفت خزر | نفت آنلاین | مراد کمالی
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۹
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۲
حمیدرضا مسافری | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷
شرکت نفت خزر | مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۸
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۵
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۵
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۳
ملك محمد گيتي | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
مهندس مراد کمالی | دیدار با مدیران نفتی جنوب | نفت آنلاین
۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۹
 
0