مجتمع گازی پارس جنوبی
 
حادثه تلخ | نفت آنلاین
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۰۱
مجتمع گازی پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰
مجتمع گازی پارس جنوبی | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۶