شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۷ فروردين ۱۴۰۰ ۱۵:۱۵
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۰ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۰۳
انتصاب در نفت مرکزی | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵
انتصاب | نفت آنلاین
۱ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴
شرکت نفت مرکزی
۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۵۶
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴
مهندس رامین حاتمی | مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۰۶
انتصاب در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ۱۷:۳۳
مسمومیت غذایی نیروهای شرکت نفت | نفت آنلاین
۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ۱۷:۰۳