شرکت نفت خزر
 
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۱۷
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۹:۱۹
انتصاب در شرکت نفت خزر | نفت آنلاین | مراد کمالی
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۱۵:۲۹
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۶:۵۲
حمیدرضا مسافری | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۵۷
شرکت نفت خزر | مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۹:۰۸
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۲۵
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۱۵
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۱۳
 
0