تاریخ انتشاردوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴
ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام [سامانه درج آگهی هزاره]

مناقصه ، مزایده ، استعلام : انتشار آگهی خود را به ما بسپارید

اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام [سامانه درج آگهی هزاره]
ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام [سامانه درج آگهی هزاره]
🎯اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
 
🎯 اﮔﺮ ﺧﺮیدار ﮐﺎﻻ و یا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ هستید، می توانید اﺳﺘﻌﻼم قیمت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮین ﺗﺄمینﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
 
🎯 اﮔﺮ در زمینه فروش ﮐﺎﻻ و یا ﺧﺪﻣﺎت فعالیت دارید، ﻣﯽﺗﻮاﻧید پیشنهادات ﺧﺮیداران و ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دریافت ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮایطی ﮐﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬینه ﺷﺪه، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫید.  
 
☎️ 02142714000
https://naftonline.ir/news/28516/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

تازه ترين نظرات
0