تاریخ انتشاريکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۶
نتيجه تعداد رای منتخبین و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابيه اهواز، باوی، حميديه و کارون از سوی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اهواز منتشر شد.
انتخابات
انتخابات
به گزارش نفت آنلاین، در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه۱۱ در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون برگزار شد
جمع آرای مأخوذه صحیح ۳۷۸۷۵۳ بود که اشخاص زیر به ترتیب :
۱ – آقای مجتبی یوسفی نام پدر محمدحسین دارای ۹۴۴۸۸ رأی
۲ – آقای سیدمحسن موسوی زاده نام پدر سیدعلی دارای ۸۱۹۴۳ رأی
۳ – آقای محمد امیر نام پدر یحیی دارای ۷۸۴۳۱ رأی
۴ – آقای سیدشکرخدا موسوی نام پدر سید فرج اله دارای ۵۵۲۶۹ رأی
۵ – آقای سیدکریم حسینی نام پدر سیدجابر دارای ۳۶۷۴۷ رأی
۶ – آقای احمد سراج نام پدر محمد جواد دارای ۳۳۰۴۱ رأی
۷ – آقای امیر کعبی نام پدر محمد دارای ۱۹۷۴۶ رأی
۸ – آقای فاضل عبیات نام پدر رحیم دارای ۱۸۵۳۲ رأی
۹ – آقای جبار سعیداوی نام پدر کاظم دارای ۱۸۲۴۰ رأی
۱۰ – آقای ناصر سودانی نام پدر علی دارای ۱۷۸۲۶ رأی
۱۱ – آقای عبدالجبار یکتا نام پدر کاظم دارای ۱۶۰۰۰ رأی
۱۲ – آقای خلیل الهائی نام پدر حسن دارای ۱۴۱۶۳ رأی
۱۳ – آقای نعمت اله لویمی نام پدر محمد دارای ۱۰۳۵۸ رأی
۱۴ – آقای صالح بن عبود نام پدر روفه دارای ۸۹۸۲ رأی
۱۵ – آقای محمد صیاحی نام پدر کاظم دارای ۷۳۶۳ رأی
۱۶ – آقای محمدرضا توانانیا نام پدر اکبر دارای ۶۷۹۵ رأی
۱۷ – آقای محمد هادی قنوات نام پدر منصور دارای ۵۹۱۲ رأی
۱۸ – آقای قربانعلی سعادت نیا نام پدر محمدعلی دارای ۵۹۰۵ رأی
۱۹ – آقای جهانفر دانش نام پدر خیبر دارای ۵۸۰۳ رأی
۲۰ – آقای بدر سودانی سادری نام پدر لفته دارای ۴۷۱۹ رأی
۲۱ – آقای فاضل خمیسی نام پدر فاخر دارای ۴۶۲۸ رأی
۲۲ – آقای سیدسجاد طباطبائی نام پدر سیدجعفر دارای ۴۴۷۸ رأی
۲۳ – آقای سیدتاج الدین طباطبائی نام پدر سیدمظلوم دارای ۴۳۴۳ رأی
۲۴ – آقای سیدفؤاد البوشوکه نام پدر سیدمشعل دارای ۴۰۵۹ رأی
۲۵ – آقای سیدیعقوب طباطبائی نام پدر سیدجواد دارای ۳۸۲۸ رأی
۲۶ – آقای علیرضا عامری نام پدر عبدالحسین دارای ۳۸۲۱ رأی
۲۷ – آقای خالد لویمی نام پدر بنیان دارای ۳۵۷۰ رأی
۲۸ – آقای هادی شرفی نام پدر مختاظ دارای ۳۳۵۲ رأی
۲۹ – آقای حاتم مطوری نام پدر حسن دارای ۳۰۹۲ رأی
۳۰ – آقای محمد جشنی نام پدر علی دارای ۳۰۰۸ رأی
۳۱ – خانم زهرا اخوندنژاد نام پدر سلطانمراد دارای ۲۶۳۶ رأی
۳۲ – آقای سیدلطیف فاضلی نام پدر سیدهادی دارای ۲۵۹۹ رأی
۳۳ – آقای محمود بروایه نام پدر گطیوش دارای ۲۵۳۱ رأی
۳۴ – آقای هادی حلفی نام پدر علیوی دارای ۲۴۵۳ رأی
۳۵ – آقای مرتضی راضی جلالی نام پدر حسین دارای ۲۳۹۷ رأی
۳۶ – آقای نعیم حردانی نام پدر یریو دارای ۲۳۶۵ رأی
۳۷ – آقای سیدامین موسوی نام پدر سیدعاشور دارای ۲۱۸۹ رأی
۳۸ – آقای ناصر باجی نام پدر حمید دارای ۲۱۵۵ رأی
۳۹ – خانم شیوا عزیزی نام پدر جانمراد دارای ۲۰۹۹ رأی
۴۰ – آقای حمید نواصر نام پدر وحید دارای ۱۹۳۸ رأی
۴۱ – آقای علیرضا حردانی نام پدر جونی دارای ۱۹۲۳ رأی
۴۲ – آقای عارف طالبی فرد نام پدر حسن دارای ۱۷۸۴ رأی
۴۳ – آقای ناصر سواعدی پور نام پدر عطیه دارای ۱۶۵۲ رأی
۴۴ – خانم پرستو عزیزی نام پدر جانمراد دارای ۱۶۴۶ رأی
۴۵ – آقای قاسم آقاشیرمحمدی نام پدر علی دارای ۱۶۳۰ رأی
۴۶ – خانم مرضیه صمصامی نام پدر حاجی محمد دارای ۱۶۱۲ رأی
۴۷ – خانم مریم کمائی نام پدر موسی دارای ۱۵۷۶ رأی
۴۸ – خانم میترا زنگنه نام پدر محمدرضا دارای ۱۵۰۸ رأی
۴۹ – آقای سیدادیب موالی نام پدر عزیز دارای ۱۴۵۶ رأی
۵۰ – آقای مجید براجعی نام پدر دعیس دارای ۱۴۱۵ رأی
۵۱ – آقای سیدصادق موسوی نام پدر سیدنعیم دارای ۱۴۰۹ رأی
۵۲ – خانم شیدا خسرجی نام پدر کریم دارای ۱۳۶۶ رأی
۵۳ – خانم زینب مزارعی نام پدر علی دارای ۱۳۴۶ رأی
۵۴ – آقای سیدرسول داودی نام پدر سیدحسین دارای ۱۲۸۸ رأی
۵۵ – آقای سیدجلال موسوی امین نام پدر سید عطیه دارای ۱۲۵۹ رأی
۵۶ – خانم شهلا خرات زاده نام پدر رحیم دارای ۱۲۴۵ رأی
۵۷ – آقای محمد میاح نام پدر عبادی دارای ۱۲۱۱ رأی
۵۸ – آقای محمد ممبینی نام پدر عبدالکریم دارای ۱۲۱۱ رأی
۵۹ – آقای محمدرضا بنی تمیمی نام پدر فالح دارای ۱۱۹۹ رأی
۶۰ – آقای علی رضا شش بلوکی نام پدر ابراهیم دارای ۱۱۷۴ رأی
۶۱ – آقای علی فلیوش نام پدر هوشنگ دارای ۱۱۱۲ رأی
۶۲ – آقای ناصر ملک آسا نام پدر علیرضا دارای ۱۰۹۱ رأی
۶۳ – آقای بهزاد الماسی نام پدر یداله دارای ۱۰۸۶ رأی
۶۴ – آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سیدحسن دارای ۱۰۶۳ رأی
۶۵ – خانم سلوا عبیات نام پدر منصور دارای ۱۰۵۶ رأی
۶۶ – آقای اسکندر حیاوی اهوازی نام پدر ضاعن دارای ۱۰۴۳ رأی
۶۷ – خانم شهلا کعب زاده نام پدر جبر دارای ۱۰۳۷ رأی
۶۸ – آقای فروتن هاشمی قندعلی نام پدر عزیزقلی دارای ۱۰۲۱ رأی
۶۹ – آقای محمدرضا آملازاده نام پدر عبدالحسین دارای ۱۰۲۱ رأی
۷۰ – آقای مجتبی خانه مسجدی نام پدر محمدتقی دارای ۱۰۱۶ رأی
۷۱ – آقای جاسم خالدی اصل نام پدر موسی دارای ۱۰۰۸ رأی
۷۲ – آقای منصور گچی شوشتری نام پدر عبدالمجید دارای ۹۹۳ رأی
۷۳ – آقای رضا سیاحی نام پدر مریدو دارای ۹۸۶ رأی
۷۴ – آقای رضا خرمی نام پدر ناصر دارای ۹۶۷ رأی
۷۵ – آقای کامران نامداری نام پدر ایرج دارای ۹۵۱ رأی
۷۶ – خانم فاطمه شوشتری پور نام پدر جواد دارای ۹۲۱ رأی
۷۷ – آقای امیرهمایون مؤمنی نام پدر محمدعلی دارای ۹۱۵ رأی
۷۸ – آقای سیدمحمدمهدی موسوی نام پدر سیدشریف دارای ۸۷۸ رأی
۷۹ – آقای قاسم کردانی نام پدر لازم دارای ۸۴۰ رأی
۸۰ – آقای اسماعیل فرجی نام پدر فرامرز دارای ۸۳۹ رأی
۸۱ – آقای داریوش هرمزی نام پدر عبدالحسن دارای ۸۳۴ رأی
۸۲ – خانم دنیا دوستی نام پدر شاهمراد دارای ۸۱۶ رأی
۸۳ – آقای ماشاءاله فتاحی نیا نام پدر خدابخش دارای ۷۸۵ رأی
۸۴ – آقای سیدکریم حسینی جمشیدی نام پدر سید عبدالکریم دارای ۷۷۵ رأی
۸۵ – آقای منصور سعادتی منش نام پدر ثبت دارای ۷۳۸ رأی
۸۶ – آقای علی اکبر محقق نام پدر محمدهادی دارای ۷۲۸ رأی
۸۷ – آقای شهرام کردانی نام پدر سعد دارای ۷۱۶ رأی
۸۸ – آقای سیدروح اله موسوی نام پدر سیدخداداد دارای ۷۱۲ رأی
۸۹ – آقای منصور اسکندری نام پدر حسن دارای ۷۰۷ رأی
۹۰ – آقای غلامرضا بابادی نام پدر دوست علی دارای ۶۸۷ رأی
۹۱ – آقای محمد نظری نام پدر ملا دارای ۶۷۸ رأی
۹۲ – آقای کاظم علی نشان نام پدر فرامرز دارای ۶۷۳ رأی
۹۳ – آقای امیر حسینی زاده نام پدر عبدالحسن دارای ۶۷۳ رأی
۹۴ – آقای علیرضا دنه دزفولی نام پدر محمود دارای ۶۶۹ رأی
۹۵ – آقای رحیم قاسمیه نام پدر عبدالرحمن دارای ۶۵۸ رأی
۹۶ – آقای سیداحمد موسوی نام پدر سیدمحمد دارای ۶۵۷ رأی
۹۷ – آقای کریم جابرزاده نام پدر عبدالحسین دارای ۶۵۶ رأی
۹۸ – آقای اسماعیل کردانی نام پدر محمود دارای ۶۵۴ رأی
۹۹ – آقای قیصر شریفی نام پدر عبدالامیر دارای ۶۵۱ رأی
۱۰۰ – آقای محمدامین امینی نام پدر منصور دارای ۶۵۰ رأی
۱۰۱ – آقای سیدحسن بنی هاشمی نام پدر سیدعلی دارای ۶۳۸ رأی
۱۰۲ – آقای مسلم قنبری عدیوی نام پدر مرداس دارای ۶۳۸ رأی
۱۰۳ – آقای اسمعیل چراغی نام پدر ابراهیم دارای ۶۳۷ رأی
۱۰۴ – آقای عبدالامیر قمری نام پدر باقر دارای ۶۱۵ رأی
۱۰۵ – آقای محمد جنت مکان نام پدر صالح دارای ۶۱۵ رأی
۱۰۶ – آقای لطیف نوری نام پدر غلام دارای ۶۱۴ رأی
۱۰۷ – آقای سیدمحسن هاشمی راد نام پدر سیدحبیب دارای ۶۰۶ رأی
۱۰۸ – خانم مریم طهماسبی نام پدر ارجعلی دارای ۵۹۹ رأی
۱۰۹ – خانم سعادت هویزائی نام پدر مظهر دارای ۵۸۴ رأی
۱۱۰ – آقای یوسف دلفیه نام پدر حمید دارای ۵۸۳ رأی
۱۱۱ – آقای سیدحسام الدین حسینی نام پدر سید نورالدین دارای ۵۸۰ رأی
۱۱۲ – آقای علی شریفات نام پدر طاهر دارای ۵۷۶ رأی
۱۱۳ – آقای عبدالرضا مزرعاوی نام پدر محسن دارای ۵۷۶ رأی
۱۱۴ – آقای یحیی نیسی نام پدر صمد دارای ۵۷۲ رأی
۱۱۵ – آقای محمدرضا اسکندری نام پدر عبدالرضا دارای ۵۶۵ رأی
۱۱۶ – آقای خالد اسدی نام پدر عبدالحسین دارای ۵۵۶ رأی
۱۱۷ – آقای جعفر دلف عچرش نام پدر عبدالحسین دارای ۵۵۳ رأی
۱۱۸ – آقای هرمز رضازاده نام پدر علی زمان دارای ۵۴۵ رأی
۱۱۹ – آقای ناصر کروشاوی نام پدر عبدالحسن دارای ۵۴۳ رأی
۱۲۰ – آقای علی امانی نام پدر اسداله دارای ۵۳۱ رأی
۱۲۱ – خانم پروین شنبه زاده نام پدر خدارحم دارای ۵۲۳ رأی
۱۲۲ – آقای جبار ظهیری نام پدر سلمان دارای ۵۲۰ رأی
۱۲۳ – آقای حامد بهرامی یاراحمدی نام پدر علی حیدر دارای ۵۱۷ رأی
۱۲۴ – آقای ایاد نیسی نام پدر علی رضا دارای ۵۱۶ رأی
۱۲۵ – آقای حسن محامید نام پدر موسی دارای ۵۱۳ رأی
۱۲۶ – آقای حمید منصوری نام پدر ظهراب دارای ۵۰۴ رأی
۱۲۷ – آقای سیدمصطفی شیخ الاسلامی نام پدر سیدمحمدعلی دارای ۴۹۶ رأی
۱۲۸ – آقای منوچهر ممبینی نام پدر حیدر دارای ۴۹۱ رأی
۱۲۹ – آقای یحی عبدالکریم نیسی نام پدر عبدالصاحب دارای ۴۸۹ رأی
۱۳۰ – آقای علی اکبر برکتی نام پدر محمدعلی دارای ۴۸۷ رأی
۱۳۱ – آقای حسن گرامی مفرد نام پدر سیف اله دارای ۴۸۱ رأی
۱۳۲ – خانم فرحناز غفارزاده نام پدر غفار دارای ۴۶۹ رأی
۱۳۳ – آقای سیدمطلب هاشمی نام پدر سیدعلی دارای ۴۶۸ رأی
۱۳۴ – آقای یاور شاه ولی کوه شوری نام پدر سنجر دارای ۴۵۶ رأی
۱۳۵ – آقای محمدعلی صالحی رنانی نام پدر باقر دارای ۴۴۷ رأی
۱۳۶ – آقای عیسی محمودی مزرعاوی نام پدر امین دارای ۴۴۲ رأی
۱۳۷ – آقای مجتبی مهرابی نام پدر علی حسین دارای ۴۴۱ رأی
۱۳۸ – آقای رضا نبهانی نام پدر نعیم دارای ۴۳۸ رأی
۱۳۹ – آقای محمود فوادی نام پدر حمید دارای ۴۳۳ رأی
۱۴۰ – آقای احمد سعدی نام پدر لفته دارای ۴۳۱ رأی
۱۴۱ – آقای سجاد زارعی نام پدر محمدرضا دارای ۴۲۹ رأی
۱۴۲ – آقای صادق محمودی نام پدر فیصل دارای ۴۲۷ رأی
۱۴۳ – خانم معصومه کاظمی نام پدر محمدرضا دارای ۴۲۷ رأی
۱۴۴ – آقای خلیل ثالثی نام پدر سعید دارای ۴۱۷ رأی
۱۴۵ – آقای پرویز میرزائی نام پدر حسنقلی دارای ۳۹۸ رأی
۱۴۶ – آقای هادی شریف زاده نام پدر عبدالرضا دارای ۳۹۴ رأی
۱۴۷ – آقای یادگار شیرمردی نام پدر حبیب دارای ۳۸۹ رأی
۱۴۸ – آقای محسن مراداسکندری نام پدر خداکرم دارای ۳۸۷ رأی
۱۴۹ – آقای علی اهوازی خلف زاده نام پدر عبدالحسین دارای ۳۸۶ رأی
۱۵۰ – آقای جاسم نیک نامی نام پدر محمد دارای ۳۸۶ رأی
۱۵۱ – آقای سعید طائی نام پدر محمد دارای ۳۷۴ رأی
۱۵۲ – آقای ایمان موسویان نام پدر اسمعیل دارای ۳۶۵ رأی
۱۵۳ – آقای علی عباسی عبیات نام پدر جبر دارای ۳۶۲ رأی
۱۵۴ – آقای علی اکبر کردزنگنه نام پدر قاسم دارای ۳۵۷ رأی
۱۵۵ – آقای میلاد مؤمنی نام پدر نعمت اله دارای ۳۴۴ رأی
۱۵۶ – آقای محمدحسین زرگر نام پدر علیرضا دارای ۳۴۲ رأی
۱۵۷ – آقای حسن بلیش میاحی نام پدر رمضان دارای ۳۴۰ رأی
۱۵۸ – خانم سیما کریمی مطلق نام پدر ابراهیم دارای ۳۳۸ رأی
۱۵۹ – آقای کیامرث زنگنه بندانی نام پدر حاجی دارای ۳۳۷ رأی
۱۶۰ – آقای فریدون چال اشتری مکاری نام پدر قربانعلی دارای ۳۳۵ رأی
۱۶۱ – آقای محمدعلی زمانی نام پدر یداله دارای ۳۳۴ رأی
۱۶۲ – آقای محمدرضا حق دوست نام پدر اسماعیل دارای ۳۲۴ رأی
۱۶۳ – آقای سیدعلی کاظمی بیدک نام پدر سیدمحمود دارای ۳۲۳ رأی
۱۶۴ – آقای سیدعبدالکریم جعفری خلیلی نام پدر سیدابراهیم دارای ۳۱۸ رأی
۱۶۵ – آقای ابراهیم طهماسبی شاه منصوری نام پدر غلامرضا دارای ۳۱۷ رأی
۱۶۶ – آقای مهرداد صمدی نام پدر عزیز دارای ۳۱۵ رأی
۱۶۷ – آقای ابوالقاسم دولت آبادی نام پدر حسین دارای ۳۱۴ رأی
۱۶۸ – آقای سعید امانی نام پدر البرز دارای ۳۱۰ رأی
۱۶۹ – آقای سعید جولائی نام پدر عبدالامیر دارای ۳۰۷ رأی
۱۷۰ – آقای حیدر مراداسکندری نام پدر خداکرم دارای ۳۰۵ رأی
۱۷۱ – آقای داود طارمی نام پدر فرضاله دارای ۳۰۲ رأی
۱۷۲ – آقای مصطفی افضلان نام پدر سعید دارای ۲۹۹ رأی
۱۷۳ – آقای عبدالجلیل فردوس پناه نام پدر عبدالحسین دارای ۲۹۷ رأی
۱۷۴ – آقای عبداله نیک سیرت نام پدر زاهد دارای ۲۹۷ رأی
۱۷۵ – آقای غلامحسین الهائی نام پدر حتوت دارای ۲۹۷ رأی
۱۷۶ – آقای محمدرضا میان آب نام پدر مهدی دارای ۲۹۳ رأی
۱۷۷ – آقای محمدرضا زرگران خوزانی نام پدر مصطفی دارای ۲۹۰ رأی
۱۷۸ – آقای عبدالستار عامری نام پدر عزیز دارای ۲۷۸ رأی
۱۷۹ – آقای سیاوش سیاح نام پدر گرشاسب دارای ۲۶۶ رأی
۱۸۰ – آقای عزت اله مهری بابادی نام پدر غیظان دارای ۲۶۵ رأی
۱۸۱ – آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان نام پدر سید حمدالله دارای ۲۶۳ رأی
۱۸۲ – آقای محمدرضا امیدیان نام پدر رحمن دارای ۲۵۳ رأی
۱۸۳ – آقای حسین شیخ زاده تکابی نام پدر امیدعلی دارای ۲۵۰ رأی
۱۸۴ – آقای صالح ابصری زاده نام پدر مهدی دارای ۲۴۹ رأی
۱۸۵ – خانم سمیرا علی مهر نام پدر عبدالحسین دارای ۲۴۹ رأی
۱۸۶ – آقای عبدالرضا جوانمردزاده نام پدر محمد دارای ۲۴۹ رأی
۱۸۷ – آقای محمدرضا حسینی وفا نام پدر عبدالرحمن دارای ۲۳۸ رأی
۱۸۸ – آقای مسعود عیسوی نام پدر محمد دارای ۲۳۷ رأی
۱۸۹ – آقای مجتبی قنبری نام پدر جمعه دارای ۲۳۶ رأی
۱۹۰ – آقای محمدعلی کمائی نام پدر درویش دارای ۲۰۷ رأی
۱۹۱ – آقای محمدرضا رسولی نژاد نام پدر پرویز دارای ۲۰۴ رأی
۱۹۲ – آقای محمدسعید کوتی ویس نام پدر عبید دارای ۲۰۰ رأی
۱۹۳ – آقای رسول تجویدی نام پدر عظیم دارای ۱۹۳ رأی
۱۹۴ – آقای حسین مزداب نام پدر اسکندر دارای ۱۹۲ رأی
۱۹۵ – آقای سلمان شهریاری نام پدر محمد دارای ۱۸۹ رأی
۱۹۶ – آقای احمد کرائی نام پدر حسن دارای ۱۸۷ رأی
۱۹۷ – آقای محمدرضا باغبانی نام پدر غلامحسین دارای ۱۸۲ رأی
۱۹۸ – آقای رامین شیرعلی نام پدر پرویز دارای ۱۸۰ رأی
۱۹۹ – آقای سعید فروغی نام پدر غلام رضا دارای ۱۷۸ رأی
۲۰۰ – آقای رضا رامهرمزی نام پدر امیرحسین دارای ۱۶۹ رأی
۲۰۱ – آقای محمدحسین مهمدی کرتلائی نام پدر عبداله دارای ۱۶۵ رأی
۲۰۲ – آقای علی بیدار نام پدر داریوش دارای ۱۵۱ رأی
۲۰۳ – آقای سیدمحمدمصطفی موسوی نام پدر سیدناصر دارای ۱۴۳ رأی
۲۰۴ – آقای سیدمسعود موسوی نام پدر سیدمصطفی دارای ۱۴۳ رأی
۲۰۵ – آقای بهزاد فولادی دهقی نام پدر سمیع اله دارای ۱۳۸ رأی
۲۰۶ – آقای جمشید شهبازقهفرخی نام پدر پرویز دارای ۱۱۹ رأی
۲۰۷ – آقای صالح محمدیان نام پدر عبدالمهدی دارای ۱۱۸ رأی
۲۰۸ – آقای حمداله داودی نام پدر شکراله دارای ۱۰۶ رأی
۲۰۹ – آقای اکبر سخاوت نام پدر محمد دارای ۱۰۲ رأی
۲۱۰ – آقای مصطفی حیصمی نام پدر احمد دارای ۹۹ رأی
۲۱۱ – آقای محمدرضا داودی نژاد نام پدر سلطانعلی دارای ۹۸ رأی
۲۱۲ – آقای حمید فرجی نام پدر خداکرم دارای ۹۶ رأی
۲۱۳ – آقای حسین سادات تلقری نام پدر فضل اله دارای ۹۲ رأی
۲۱۴ – آقای موسی دورباش زاده نام پدر حبیب دارای ۹۰ رأی
۲۱۵ – آقای سیدسیاوش حسینی ملائی نام پدر سیدمنوچهر دارای ۷۳ رأی
۲۱۶ – آقای شهریار منجمی لاهیجانی نام پدر بهرام دارای ۶۷ رأی
۲۱۷ – آقای جمعه عیسی زاده مهدیه نام پدر صالح دارای ۶۲ رأی
۲۱۸ – آقای وحید کرجی نام پدر محمدشریف دارای ۵۱ رأی
۲۱۹ – آقای فرهاد فرضی نام پدر محمدرضا دارای ۳۱ رأی
۲۲۰ – آقای مهرداد قاضیان نام پدر عیدی محمد دارای ۲۲ رأی
می باشند.
اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان اهواز برای قبول شکایات آماده می باشد.
در ضمن به استناد تبصره های ۲ ، ۱ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیزتسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام
خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
                                                                    سیداحمد موالی زاده فرماندار شهرستان اهواز
مرکز حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
https://naftonline.ir/news/29576/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0