تاریخ انتشاردوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱
اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
سامانه درج آگهی هزاره
سامانه درج آگهی هزاره
 اﮔﺮ ﺧﺮیدار ﮐﺎﻻ و یا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ هستید، می توانید اﺳﺘﻌﻼم قیمت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮین ﺗﺄمینﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
 
🎯 اﮔﺮ در زمینه فروش ﮐﺎﻻ و یا ﺧﺪﻣﺎت فعالیت دارید، ﻣﯽﺗﻮاﻧید پیشنهادات ﺧﺮیداران و ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دریافت ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮایطی ﮐﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬینه ﺷﺪه، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫید. 
 
 
☎️ 02142714000
https://naftonline.ir/news/28971/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0