شرکت نفت خزر
 
اهم فعالیت های شرکت نفت خزر تشریح شد
۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
رویکردها و برنامه های اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران تشریح شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۳۸
مسعود پارسی مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر شد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۱۴