کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

آگهی ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران سراسر ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید

20 شهريور 1402 ساعت 10:51

اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 


 اﮔﺮ ﺧﺮیدار ﮐﺎﻻ و یا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ هستید، می توانید اﺳﺘﻌﻼم قیمت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮین ﺗﺄمینﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید. 
 
🎯 اﮔﺮ در زمینه فروش ﮐﺎﻻ و یا ﺧﺪﻣﺎت فعالیت دارید، ﻣﯽﺗﻮاﻧید پیشنهادات ﺧﺮیداران و ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دریافت ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮایطی ﮐﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬینه ﺷﺪه، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫید. 
 
 
🖥 جهت اطلاعات بیشتر یا دریافت مشاوره و ثبت آگهی کلیک کنید
☎️ 02142714000


کد مطلب: 28971

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/news/28971/آگهی-ﺧﻮد-ﺑﺮای-پیمانکاران-سراسر-ﮐﺸﻮر-ارﺳﺎل-نمایید

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir