نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 5 آبان 1398 ساعت 14:32 https://www.naftonline.ir/news/19166/آیا-حق-شیفت-جزو-دستمزد-ثابت-کارگران -------------------------------------------------- براساس ماده ۳۶ قانون کار : عنوان : آیا حق شیفت جزو دستمزد ثابت کارگران است ؟ -------------------------------------------------- سوال مهم یکی از کارگران در خصوص حق شیف دریافتی در ذیل پاسخ داده شده است. متن : ✍️آیا براساس ماده ۳۶ قانون کار حق شیفت جزو دستمزد ثابت است ؟ پاسخ👇 بر اساس ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل در ساعات عادی کار پرداخت میگردد و در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند ، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد . مزد تعریف شده در ماده ۳۵ قانون کار همان است که در ماده ۳۶ قانون مزبور تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مورد اشاره قرار گرفته است و کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی به کارگر پرداخت می گردد .  مزایای مقرر در ماده ۵۶ قانون کار که به عنوان فوق العاده نام برده شده ، جزء مزد ثابت نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد.