آمار نظرات
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
% ۱۴.۶
پیمانی
% ۴.۵
قراردادی مدت معین
% ۴.۸
قراردادی مدت موقت
% ۲۲.۱
پیمانکاری
% ۲۷.۳
شاغل نفت نیستم
% ۲۶.۶
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم