تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۰
حمایت تمام قد مدیرعامل سابق از خصوصی سازی ملی حفاری!!
◀️حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل سابق ملی حفاری در مصاحبه با یک‌ ماهنامه تخصصی صنعت نفت و انرژی :

✔️در مدت زمانى که مدیرعامل شرکت ملى حفارى بودم، یــک برنامه مدون علمى براى خصوصى شدن این شــرکت ارایه دادیم که در یــک زمان بندى مشــخص، شــرکت به سمت خصوصى شدن، ســوق داده مى شد.

✔️بــراى اجراى ایــن برنامه، دو ســال فرهنگ سازى و زمینه هاى لازم را فراهم کردیم اما با تغییر و تحولاتى که در راس شرکت ایجاد شد و به دلیل برکنارى من از ســمت مدیرعاملى شــرکت ملى حفارى، برنامه ها هم بى نتیجه ماند و ادامه نیافت.

✔️البته هنوز دیر نشــده است و شرکت ملى حفــارى مى توانــد براى خصوصى شــدن، ابتدا از وزارت نفت مجوز هلدینگ شــدن را دریافت و ســپس در یک بازه زمانى ۵ ساله با حذف سازمان هاى زیان ده، یک هلدینگ کارا و چابــک ایجاد کند.

✔️در کل شـرکت ملى حفارى از دولتى بودن بایـد خـارج شـود امـا الان زمان مناسـبى بـراى ایـن کار نیسـت. بنابراین به لحاظ سیاسى، اجتماعى و اقتصـادى مى تواند فعـلا دولتى بماند، اما قالبـش را خصوصى کند. اگر شـرکت ملـى حفـارى در این شرایط سـاختارش را تغییر ندهد، قطعـا بـه تدریـج در بـازار رقابتى آینـده جایگاهى نخواهد داشـت و ایـن مجموعه عظیم و ارزشـمند از بین خواهد رفت.

ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما