شرکت حفاری شمال
 
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان حفاری شمال | نفت آنلاین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸
مسعود عیدی مدیرعامل شرکت حفاری شمال شد
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸