شرکت ملی حفاری ایران
 
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران | پایگاه خبری نفت آنلاین
۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۷
ساخت بخش  A – frame دستگاه حفاری برای نخستین بار | نفت آنلاین
۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳
کارکنان مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹
شاهکار حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳
افتخارآفرینی فرزند یکی از کارکنان حفاری | نفت آنلاین
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱
عملیات مهار چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰