حفاری
 
مهندس سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | مهندس سید عبدالله موسوی
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
تکذیب خبر بازداشت مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۳۲
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱
تفاهم نامه شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز | نفت آنلاین
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۵
نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت و حفاری استان خوزستان | نفت آنلاین
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۳۶
شاهکار حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم